ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ04/02/2564 เวลา 10:44:40
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรม เพิ่มพูนทักษะผู้ใช้งานโปรแกรม Hosxp_xe
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ04/02/2564 เวลา 10:44:34
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรม พัฒนาความเชื่อมโยงของข้อมูลด้านสุขภาพ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ04/02/2564 เวลา 10:44:29
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ HDC ระดับจังหวัด
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 14:42:37
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:34:10
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ04/02/2564 เวลา 10:44:23
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรม พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:34:07
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:34:03
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 14:42:32
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:33:59
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ