ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:23:24
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:23:31
วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการยา อาหาร
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:23:37
วันที่ใช้รถ 09 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:23:47
วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบสถานประะกอบการยา อาหาร
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:23:54
วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:24:02
วันที่ใช้รถ 15 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ส่งสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:24:11
วันที่ใช้รถ 17 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเทศกาลกินเจ
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:24:19
วันที่ใช้รถ 17 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ สำรวจ รวบรวม ภูมิปัญญาแผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ปลูกและผู้แปรรูปฯ
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:24:26
วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบประกอบการอาหาร สถานพยาบาล
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/09/2566 เวลา 11:24:33
วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ