ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:30:58
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:10
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงาน Mp
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:17
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ งาน To Be No.1
รายละเอียด

กท-8562

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:36:51
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:25
วันที่ใช้รถ 05 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:31
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ อบรม อสม.
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมเสริมพลัง พขอ.
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:40
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:48
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร สถานพยาบาล
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 10:31:55
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ สื่อสารความเสี่ยงแจ้งผลการตรวจระดับตะกั่วในเลือด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 57 รายการ