ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:04
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:12
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:21
วันที่ใช้รถ 04 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:29
วันที่ใช้รถ 04 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:49
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:43:59
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:44:08
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเกยี่ยมบ้าน แจ้งผลตรวจตะกั่วในเลือด
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:44:17
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินการจัดบริการแผนแพทย์ไทย เพื่อป้องกันโรคโควิด 2019
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:44:25
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจบูรณาการด้านความมั่นคง แรงงาน และสาธารณสุข
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/05/2564 เวลา 11:44:32
วันที่ใช้รถ 09 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ โครงการติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ