ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กจ 3077

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:43:54
วันที่ใช้รถ 01 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:00
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:07
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:15
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมประชุม สป.สัญจร
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:26
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:43
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมประชุม สป.สัญจร
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:49
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:34
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมประชุม สป.สัญจร
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:44:55
วันที่ใช้รถ 05 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมประชุม สป.สัญจร
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ13/01/2566 เวลา 09:45:02
วันที่ใช้รถ 05 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน Covid19
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 46 รายการ