ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-3829

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:14:29
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:14:47
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประสานงานและเบิกเข็ม TO BE Number
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:14:40
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตร้านยา สถานพยาบาล
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:14:55
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาต สถานพยาบาล สถนที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:15:02
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ อบรมแกนนำ TO BE NO.1
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:16:03
วันที่ใช้รถ 07 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ อาหาร
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:16:11
วันที่ใช้รถ 07 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ติดตามโครงการปลูกกัญชาใน รพ.สต. ระยะที่ 2 และรวบรวมภูมิปัญญาแผนไทยฯ
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:16:18
วันที่ใช้รถ 10 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:16:29
วันที่ใช้รถ 10 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ติดตามโครงการปลูกกัญชาใน รพ.สต. ระยะที่ 2 และรวบรวมภูมิปัญญาแผนไทยฯ
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 16:16:47
วันที่ใช้รถ 11 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ อบรมแกนนำ TO BE NO.1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ