ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:15:28
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เขียนหนังสือยืมเงินตามโครงการของ สนง.เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:15:39
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดนำเสนอผลงาน TO BE No1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:15:45
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ (แรงงานต่างด้าว)
รายละเอียด

กท-8562

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:15:51
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่แจ้งผลการตรวจระดับตะกั่วในเลือด
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:15:57
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตร้านยา คลินิก
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:16:06
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ (แรงงานต่างด้าว)
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:16:16
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:16:21
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการโควิท-19
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:16:28
วันที่ใช้รถ 10 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านอาหารรับรอง GFGT
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:16:34
วันที่ใช้รถ 10 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบนายจ้าง และสถานประกอบการ (แรงงานต่างด้าว)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 43 รายการ