ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:50:09
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดฯ
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 11:01:01
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามมาตรการควบคุมโรคฯ
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:50:19
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพฯ รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:51:28
วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:51:36
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินรับรอง EHA
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:51:43
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:51:52
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ สำรวจ รวบรวม ตำรับ ตำรา ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:52:10
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมตตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:52:24
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ11/02/2564 เวลา 10:52:56
วันที่ใช้รถ 05 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 60 รายการ