ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-3829

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:02:32
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจราฃการ รอบที่ 1
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:02:40
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการ รอบที่ 1
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:02:53
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการ รอบที่ 1
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:02:45
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจเตื่อนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ.
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:02:59
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:03:06
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจเตื่อนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ.
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:03:15
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินภายใน IA ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:03:22
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:03:28
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินส้วมสาธารณะ
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ26/02/2566 เวลา 14:03:34
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 59 รายการ