ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:46:32
วันที่ใช้รถ 04 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:46:38
วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:46:46
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตร้านยา สถานพยาบาล
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:46:53
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านอาหาร แผงลอย เทศกาลกินเจ
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:47:03
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:47:10
วันที่ใช้รถ 11 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานมาลาเรีย
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ27/09/2564 เวลา 11:47:19
วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประสาน TO BE NO1 idol
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ28/09/2564 เวลา 10:49:23
วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/09/2564 เวลา 10:49:45
วันที่ใช้รถ 14 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยาต่ออายุใบอนุญาต
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/09/2564 เวลา 10:49:55
วันที่ใช้รถ 15 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ