รายละเอียดการจอง

กจ 3077

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV66020002 วันที่เวลา 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:46
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการ รอบที่ 1
สถานที่ไป ีรพ.พหลฯ คปสอ.หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายสุกฤษณ์ ดาวเรือง
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0934982442
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===