รายละเอียดการจอง

นข-3944

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV66020009 วันที่เวลา 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:09
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินส้วมสาธารณะ
สถานที่ไป รพ.ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรี
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายวิษณุ อัสธิ
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0934982442
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===