ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ02/02/2567 เวลา 09:44:03
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ02/02/2567 เวลา 09:42:38
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ25/03/2567 เวลา 15:51:16
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรม
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/03/2567 เวลา 17:18:13
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/03/2567 เวลา 16:13:49
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม คณะอนุฯวัยรุ่น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ05/03/2567 เวลา 14:04:57
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม TB Dead Case Conference
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ06/03/2567 เวลา 13:53:22
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปรีชา เหลืองชูเชิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรีและการฝึกซ้อมแผนเพื่อรองรับสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 09:11:51
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ(CFO) จังหวัด
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/03/2567 เวลา 09:10:58
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงาน สสม.   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร อสม.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 16:06:33
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานนิติการ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
วาระการประชุม ประชุม ยุติธรรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 41 รายการ