ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ17/09/2564 เวลา 11:45:51
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   30 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/09/2564 เวลา 16:21:51
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม อบรมการใช้เครื่อง ATK สำหรับ อสม.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ22/09/2564 เวลา 15:27:13
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือกพยาบาลบรรจุข้าราชการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ14/09/2564 เวลา 10:09:13
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/09/2564 เวลา 11:39:42
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพิจารณา แผนคำของบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ17/09/2564 เวลา 11:45:15
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   27 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ15/09/2564 เวลา 20:55:32
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 64 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2564
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ14/09/2564 เวลา 09:55:44
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พัชราพรรณ    สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม จอง
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ26/09/2564 เวลา 20:31:03
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 64 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยในพื้นที่ต้นแบบ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ17/09/2564 เวลา 11:44:21
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ย. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   23 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 62 รายการ