ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ12/05/2566 เวลา 13:46:23
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CELAN Hospital Challenge
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ02/05/2566 เวลา 10:00:37
วันที่ใช้ห้อง 29 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุพิชชา ขาวสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการพยาบาล
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 15:20:12
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประเมินกองทุน
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 15:19:30
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประเมินกองทุน
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 15:18:34
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประเมินกองทุน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 08:57:13
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ24/05/2566 เวลา 09:24:10
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม ประชุมเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ26/04/2566 เวลา 09:49:15
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม อบรมเปลี่ยนผ่าน EMR
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 07:43:16
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวัลย์ เสนาะคำ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU/NPCU)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/05/2566 เวลา 08:46:05
วันที่ใช้ห้อง 16 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุพิชชา ขาวสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมพยาบาล QA
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ