ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ01/06/2564 เวลา 09:54:04
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายศรเพชร ศรีโพธิ์งาม   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม ประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ14/06/2564 เวลา 12:03:14
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการและการดำเนินงานโครงการ RAI3E ระดับจังหวัด
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ15/06/2564 เวลา 09:30:10
วันที่ใช้ห้อง 25 มิ.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 มิ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/05/2564 เวลา 14:57:55
วันที่ใช้ห้อง 25 มิ.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 มิ.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ08/06/2564 เวลา 16:20:15
วันที่ใช้ห้อง 23 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   23 มิ.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุม ม41
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ08/06/2564 เวลา 16:19:26
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   22 มิ.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ15/06/2564 เวลา 16:01:49
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ19/05/2564 เวลา 16:33:04
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   18 มิ.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2564
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ19/05/2564 เวลา 16:32:34
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2564
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/06/2564 เวลา 13:55:16
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับการตรวจราชการ ผ่าระบบ Zoom
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 37 รายการ