ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ18/02/2564 เวลา 10:49:40
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   25 ก.พ. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/02/2564 เวลา 10:05:32
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ15/01/2564 เวลา 08:49:00
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ10/02/2564 เวลา 09:53:51
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤมล เที่ยงธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงาน X-ray
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ23/02/2564 เวลา 11:11:42
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ก.พ. 64 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครื่อข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิุคุ้มกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 video conference
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ16/02/2564 เวลา 17:16:09
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 64 เวลา 08:15   ถึงวันที่   24 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม Dead case conference ไข้เลือดออก
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/02/2564 เวลา 10:35:44
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโสตฯ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ23/02/2564 เวลา 11:10:55
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.พ. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   23 ก.พ. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ08/01/2564 เวลา 09:11:55
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม การอบรมสุขาภิบาลอาหาราสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ23/02/2564 เวลา 13:44:16
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.พ. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.พ. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ชี้แจงการเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 40 รายการ