ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ17/05/2567 เวลา 13:23:16
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 ครั้งที่ 2
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/06/2567 เวลา 16:40:27
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 2
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ17/05/2567 เวลา 13:15:55
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 2
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ17/05/2567 เวลา 13:18:08
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 2
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/06/2567 เวลา 16:41:40
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 2
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/06/2567 เวลา 16:39:22
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 2
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/07/2567 เวลา 11:05:45
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรมและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ17/06/2567 เวลา 08:55:16
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ24/06/2567 เวลา 15:10:03
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ10/07/2567 เวลา 13:34:07
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 56 รายการ