ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ12/05/2565 เวลา 15:10:40
วันที่ใช้ห้อง 31 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและจัดทำแฟ้มประวัติและ ก.พ.7
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/05/2565 เวลา 12:52:05
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ06/05/2565 เวลา 13:45:36
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/05/2565 เวลา 10:42:41
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม นวัตกรรมผู้สูงอายุ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ07/05/2565 เวลา 12:52:49
วันที่ใช้ห้อง 26 พ.ค. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   26 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 09:45:59
วันที่ใช้ห้อง 26 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สสม.   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 10:49:07
วันที่ใช้ห้อง 26 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุม Individual wellness plan
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 16:01:05
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ29/04/2565 เวลา 09:39:48
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย (Hos xp) HDC
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ07/05/2565 เวลา 12:51:11
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ค. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   23 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 43 รายการ