ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3 ห้องที่ 2

อนุมัติ23/01/2566 เวลา 15:01:26
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   31 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียนการจัด สป.สัญจร
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ17/01/2566 เวลา 10:53:40
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   31 ม.ค. 66 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ27/01/2566 เวลา 13:24:54
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   31 ม.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือกชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ19/01/2566 เวลา 08:52:11
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 66 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุพิชชา ขาวสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล QA
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ12/01/2566 เวลา 14:45:54
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สสม.   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมชมรมอสม.จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/12/2565 เวลา 11:26:38
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care)ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/01/2566 เวลา 14:32:13
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวัลย์ เสนาะคำ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ15/12/2565 เวลา 09:23:04
วันที่ใช้ห้อง 26 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปรีชา เหลืองชูเชิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในการวินิจฉัย ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยป่วยและแนวทางการสอบสวนโรค
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ23/01/2566 เวลา 10:58:44
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน จ.กาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ12/01/2566 เวลา 14:59:59
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 38 รายการ