สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6410005726 ต.ค. 64 (08:00)
26 ต.ค. 64 (13:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรับฟังนโยบายระบการแพทย์ฉุกเฉินปี 2565
แสดง
อนุมัติREV6410004326 ต.ค. 64 (09:00)
26 ต.ค. 64 (12:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
แสดง
อนุมัติREV6410004426 ต.ค. 64 (09:30)
26 ต.ค. 64 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ