สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6511002528 พ.ย. 65 (13:30)
28 พ.ย. 65 (15:30)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2565
แสดง
อนุมัติREV6511002128 พ.ย. 65 (15:30)
28 พ.ย. 65 (16:30)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ