ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ21/11/2565 เวลา 15:44:57
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ย. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   30 พ.ย. 65 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ07/11/2565 เวลา 10:19:31
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม สนับสนุนติดตามการให้บริการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ16/11/2565 เวลา 15:27:29
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีอนามัย ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านระบบ Video Conference)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ08/11/2565 เวลา 15:43:30
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   28 พ.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ10/11/2565 เวลา 08:47:10
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   28 พ.ย. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2565
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/11/2565 เวลา 15:58:09
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์ EOC Assessment Tool
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ18/11/2565 เวลา 14:01:41
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมติดตามการบริหารงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ23/11/2565 เวลา 13:08:38
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ21/11/2565 เวลา 16:18:52
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมคณะกรรมตรวจงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ปี 2565
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ22/11/2565 เวลา 10:55:48
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   23 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และ สป.สัญจร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ