ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 14:41:31
วันที่ใช้ห้อง 28 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมาย แอลกอฮอล์ และยาสูบ (สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค)
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:37:31
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:38:22
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:39:06
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:39:54
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3 ห้องที่ 2

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:40:53
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3 ห้องที่1

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:41:31
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:29:40
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:31:40
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 13:33:42
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2567
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 38 รายการ