ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ08/10/2564 เวลา 20:50:54
วันที่ใช้ห้อง 28 ต.ค. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   28 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ06/10/2564 เวลา 15:14:59
วันที่ใช้ห้อง 27 ต.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   27 ต.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/10/2564 เวลา 14:56:06
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   26 ต.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ14/10/2564 เวลา 14:55:05
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ต.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/10/2564 เวลา 15:19:06
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ต.ค. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรับฟังนโยบายระบการแพทย์ฉุกเฉินปี 2565
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ08/10/2564 เวลา 20:50:29
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ20/10/2564 เวลา 09:29:38
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   25 ต.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป   สำหรับแผนก งานการเงินและบัญชี
วาระการประชุม เสี่ยงภัยโควิด
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ07/10/2564 เวลา 10:47:14
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ21/10/2564 เวลา 23:52:00
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/10/2564 เวลา 09:41:11
วันที่ใช้ห้อง 24 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ตรวจ ATK งาน TO BE No.1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 39 รายการ